Posiedzenie Rady Naukowej czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”

W dniu 28 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”.  W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział: przewodnicząca Rady  JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, a następnie członkowie – dr hab. Jarosław Cholewa, dr hab. Piotr Olender, dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, doc. dr Jolanta Gabzdyl, dr Katarzyna Rybińska, Redaktor naczelny mgr Piotr Mucha.

Na wstępie przedstawiono członkom Rady Naukowej wynik oceny uzyskanej na podstawie ankiety ewaluacyjnej w bazie ICI Journals Master List 2018.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie Aneksu nr 1 do Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu tj. Zasady funkcjonowania Redakcji czasopism wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.

W następnej kolejności poinformowano o planowanej konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu poświęconej tematyce zrównoważonego rozwoju jako przedmiotu badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych.

Omówiono wydanie drugiego numeru 2(97) 2019 czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej, który ukaże się w czwartym kwartale 2019 r.

Zaplanowano rejestrację czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” w Baz-Hum – programie opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych oraz w bibliotece cyfrowej Polona, administrowanej przez Bibliotekę Narodową.

Na zakończenie podziękowano osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”.

 

ICI Journals Master List 2018 – publikacja oceny ICV

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że czasopismo Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development (ISSN: 1897-2349 , e-ISSN: 2657-5760) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2018.

Na podstawie złożonej  ankiety ewaluacyjnej oraz zarejestrowanych  wydań czasopisma z 2018 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018.

ICV 2018 = 51.79

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2018

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

oraz w Paszporcie  czasopisma

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51012&lang=pl

Zaproszenie do publikacji nr 2/2019 Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Szanowni Państwo,

zapraszamy do publikacji w kolejnym numerze czasopisma naukowego Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development wydawanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.

Jednocześnie zapraszamy do publikacji artykułów, które były wygłaszane w formie referatów  podczas konferencji narodowych i międzynarodowych. Osoby zainteresowane prezentacją swoich projektów oraz wyników badań zachęcamy  do nadsyłania swoich artykułów do kolejnego numeru czasopisma.

Na łamach czasopisma podejmujemy, przede wszystkim problematykę rozwoju zrównoważonego w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych.

Kolejny numer ukaże się w dwóch wersjach: drukowanej oraz elektronicznej – na stronie internetowej  http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/. Wszystkie artykuły zatwierdzone do publikacji przez Redakcję są publikowane bezpłatnie w otwartym dostępie (Open Access).

Obecnie przyjmujemy teksty do drugiego numeru czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development, który ukaże się w drugiej połowie 2019 roku. W związku z tym zachęcamy Państwa do składania własnych tekstów naukowych, przeglądowych, opiniotwórczych, komunikatów, notek technicznych w języku polskim i angielskim.

Wszystkie artykuły zgłaszane do czasopisma recenzowane są przez krajowych i zagranicznych recenzentów specjalizujących się w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych.

Termin nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polski i angielskim: do 31 października

Przekazanie tekstu artykułu: do 22 listopada

Przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami: do 6 grudnia

Dosłanie poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji: do 13 grudnia

Teksty, które powinny zostać zredagowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi przyjętymi w czasopiśmie Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development (dostępne na stronie internetowej http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/) proszę przesyłać  na adres eunomia@pwszrac.pl.

Kontakt:

PWSZ w Raciborzu

Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Słowackiego 55

47-400 Racibórz

email: eunomia@pwsz.raciborz.edu.pl

 

Rada Naukowa

Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

IV Posiedzenie Rady naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

W dniu 19 czerwca 2019 r. odbyło się czwarte posiedzenie Rady Naukowej czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”.  W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział: przewodnicząca Rady  JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, a następnie członkowie – prof. zw. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, dr hab. Piotr Olender, dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, prof. nadzw. dr arch. John A. Dee, doc. dr Jolanta Gabzdyl, dr Katarzyna Rybińska, Redaktor naczelny mgr Piotr Mucha.

Na wstępie zapoznano członków Rady Naukowej z prawnym unormowaniem kwestii publikacji Open Access – Instytucjonalna polityka otwartości. Zaplanowano stworzenie wzoru polityki Uczelni w tym zakresie, która będzie jasnym sygnałem w dobie promocji dostępu do Open Access.

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja na temat utworzenia zapisów dotyczących zadań, struktury oraz obszarów współpracy Redakcji w regulaminie Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu.

W następnej kolejności omówiono wydanie czwartego numeru czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej, który ukaże się w czwartym kwartale 2019 r. W związku z tym, ogłoszono terminy nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polskim i angielskim, przekazania tekstu artykułu, przekazania tekstu autorom wraz z recenzjami oraz dosłania poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji.

Zaplanowano rejestrację czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” w Polskiej bazie Cytowań POL-index, która jest częścią systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Na zakończenie podziękowano osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”.

 

EUNOMIA – ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Komunikat Redakcji

Redakcja czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development zadecydowała o przedłużeniu terminu nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polskim i angielskim oraz przekazanie tekstu artykułu do 31 marca,  przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami do 21 kwietnia oraz dosłanie poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji do 30 kwietnia.

 

Ważne terminy:

Termin nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polskim i angielskim oraz przekazanie tekstu artykułu:  do 31  marca

Przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami:  do 21 kwietnia

Dosłanie poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji: do 30 kwietnia

 

III Posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

W dniu 05 marca 2019 r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.  W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział: przewodnicząca rady  dr hab. inż. arch.  Ewa Stachura, a następnie członkowie – prof. zw. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, dr hab. Jarosław Cholewa,  dr hab. Piotr Olender, dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, dr John A. Dee, doc. dr Jolanta Gabzdyl, dr Katarzyna Rybińska, redaktor naczelny mgr Piotr Mucha oraz sekretarz redakcji  dr Henryk Kretek.

Na wstępie zapoznano członków Rady Naukowej z zasadami ustalania punktacji czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W następnej kolejności omówiono wydanie trzeciego numeru czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej, który ukaże się w drugim kwartale 2019 r. W związku z tym, przedłużono  terminy nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polskim i angielskim, przekazania tekstu artykułu, przekazania tekstu autorom wraz z recenzjami oraz dosłania poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji. Przy okazji podjęto dyskusję dotycząca budowy listy recenzentów na rok 2019. Redaktorem naukowym planowanego wydania został  dr Henryk Kretek.

Kolejnym punktem  posiedzenia była decyzja o wdrożeniu zasad etyki czasopisma opracowanych przez COPE (Commitee on Publication Ethics).

Zaplanowano rejestrację czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development w międzynarodowej bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) Postanowiono podpisać umowę z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Na zakończenie podziękowano osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.

 

Zaproszenie do publikacji – nr 1/2019 Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Szanowni Państwo,

zapraszamy do publikacji w kolejnym numerze czasopisma naukowego Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development wydawanym przez PWSZ w Raciborzu.

Na łamach czasopisma podejmujemy przede wszystkim problematykę rozwoju zrównoważonego w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych.

Kolejny numer ukaże się w dwóch wersjach: drukowanej oraz elektronicznej – na stronie internetowej  http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/. Wszystkie artykuły zatwierdzone do publikacji przez Redakcję są publikowane bezpłatnie w otwartym dostępie (Open Access).

Obecnie przyjmujemy teksty do trzeciego numeru czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development, który ukaże się w pierwszej połowie 2019 roku. W związku z tym zachęcamy Państwa do składania własnych tekstów naukowych, przeglądowych, opiniotwórczych, komunikatów, notek technicznych w języku polskim i angielskim.

Wszystkie artykuły zgłaszane do czasopisma recenzowane są przez krajowych i zagranicznych recenzentów specjalizujących się w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych.

Termin nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polski i angielskim: do 28 lutego

Przekazanie tekstu artykułu: do 31 marca

Przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami: do 21 kwietnia

Dosłanie poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji: do 30 kwietnia

Teksty powinny zostać zredagowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi przyjętymi w czasopiśmie Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development (dostępne na stronie internetowej http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/)proszę przesyłać  na adres eunomia@pwsz.raciborz.edu.pl.

Kontakt:

PWSZ w Raciborzu

Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Słowackiego 55

47-400 Racibórz

email: eunomia@pwsz.raciborz.edu.pl

II Posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

W dniu 10 stycznia 2019 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.  W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział: przewodnicząca rady  dr hab. inż. arch.  Ewa Stachura, a następnie członkowie – dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, dr Katarzyna Rybińska, redaktor naczelny  mgr Piotr Mucha oraz sekretarz redakcji  dr Henryk Kretek.

Na wstępie wybrano jednogłośnie nowych członków Rady Naukowej, w osobie  dr Jolanty Gabzdyl oraz dr arch. John Dee.

Następnie omówiono wydanie drugiego numeru czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej, który ukaże się w pierwszym kwartale 2019 r. Redaktorem naukowym planowanego wydania jest dr Henryk Kretek.

Kolejnym punktem  posiedzenia była sprawa zmiany numeru ISSN  w związku ze zmianą tytułu czasopisma oraz uzyskanie numeru ISSN dla wersji elektronicznej. Postanowiono złożyć dwa wnioski o nadanie numeru ISSN do Narodowego Ośrodka ISSN.

Zaplanowano rejestrację czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development w międzynarodowej bazie ICI Word of Journals (Index Copernicus).

W trakcie posiedzenia przedyskutowano również plan wydania trzeciego numeru czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development. W związku z tym, ustanowiono terminy nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polskim i angielskim, przekazania tekstu artykułu, przekazania tekstu autorom wraz z recenzjami oraz dosłania poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji.

Na zakończenie podziękowano osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.

Posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

W dniu 30 października 2018 r. odbyło się pierwsze tym roku akademickim, posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.  W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział: przewodnicząca rady dr hab. inż. arch.  Ewa Stachura, a następnie członkowie – prof. zw. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, dr hab.  inż. Bogdan Wysogląd, dr Katarzyna Rybińska, sekretarz redakcji dr Henryk Kretek  oraz mgr Piotr Mucha.

Na wstępie wybrano nowego redaktora naczelnego, którym został dr hab. Jarosław Cholewa. Następnie omówiono postulat zwiększenia liczby członków Rady Naukowej czasopisma.

W trakcie posiedzenia przedyskutowano plan wydawniczy na rok 2018/2019. Omówiono również funkcjonowanie strony internetowej z dostępem elektronicznym do czasopisma.

W związku z tym podjęto dyskusję na temat wdrożenia licencji Creative Commons w celu zabezpieczenia praw autorskich.

Następnie zatwierdzono klauzulę informacyjną dla czasopisma oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodną z RODO.

Zaplanowano stworzenie strony internetowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development w języku angielskim.

Na zakończenie podziękowano osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Eunomia – Komunikat redakcji

EUNOMIA – ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Czasopismo naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Redakcja czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development zadecydowała o przedłużeniu terminu nadsyłania tekstów do kolejnego numeru do 15 października, przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami do 15 listopada oraz składania tekstów po korekcji autorskiej do 10 grudnia.

 

 

Ważne terminy:

Termin nadsyłania tekstów:                                                        15 października

Przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami:                     15 listopad

Składanie tekstów po korekcie autorskiej:                                 10 grudzień.