Bazy Indeksujące Czasopismo

Index Copernicus

Index Copernicus

ARIANTA

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

CEON Centrum Otwartej Nauki

Google Scholar

INFONA Portal Komunikacji Naukowej

Pol-index Polska Baza Cytowań

 

Polska Bibliografia Naukowa

 

ROAD – DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES