Posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

W dniu 30 października 2018 r. odbyło się pierwsze tym roku akademickim, posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.  W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział: przewodnicząca rady dr hab. inż. arch.  Ewa Stachura, a następnie członkowie – prof. zw. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, dr hab.  inż. Bogdan Wysogląd, dr Katarzyna Rybińska, sekretarz redakcji dr Henryk Kretek  oraz mgr Piotr Mucha.

Na wstępie wybrano nowego redaktora naczelnego, którym został dr hab. Jarosław Cholewa. Następnie omówiono postulat zwiększenia liczby członków Rady Naukowej czasopisma.

W trakcie posiedzenia przedyskutowano plan wydawniczy na rok 2018/2019. Omówiono również funkcjonowanie strony internetowej z dostępem elektronicznym do czasopisma.

W związku z tym podjęto dyskusję na temat wdrożenia licencji Creative Commons w celu zabezpieczenia praw autorskich.

Następnie zatwierdzono klauzulę informacyjną dla czasopisma oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodną z RODO.

Zaplanowano stworzenie strony internetowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development w języku angielskim.

Na zakończenie podziękowano osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Eunomia – Komunikat redakcji

EUNOMIA – ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Czasopismo naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Redakcja czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development zadecydowała o przedłużeniu terminu nadsyłania tekstów do kolejnego numeru do 15 października, przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami do 15 listopada oraz składania tekstów po korekcji autorskiej do 10 grudnia.

 

 

Ważne terminy:

Termin nadsyłania tekstów:                                                        15 października

Przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami:                     15 listopad

Składanie tekstów po korekcie autorskiej:                                 10 grudzień.

Eunomia – zaproszenie

EUNOMIA – ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Czasopismo naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Eunomia podejmuje problematykę rozwoju zrównoważonego rozumianego jako nowa doktryna ekonomiczna, której wprowadzenie może zapewnić harmonijny, nienaruszający interesów przyszłych pokoleń rozwój gospodarki w skali globalnej. Doktryna zrównoważonego rozwoju dotyczy wszystkich aspektów gospodarki i kultury, stąd badania nad zrównoważonym rozwojem prowadzone są w obrębie wszystkich dyscyplin nauk.

Rozwój zrównoważony implikuje głębokie procesy ekonomiczne, społeczne i kulturowe, wymaga również redefinicji wielu dotychczas obowiązujących pojęć i wartości. Niezwykle  cenna jest więc szeroka dyskusja badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe nad pojęciami, zasadami i zjawiskami wiążącymi się z ideą zrównoważonego rozwoju. Ważna jest również debata środowiska akademickiego nad przyszłym kształtem programów nauczania na różnych szczeblach wspomagającymi wdrażanie zasad zrównoważenia.

Nasze czasopismo ma ambicję stać się znaczącym forum dyskusyjnym nad zasadami zrównoważonego rozwoju, sposobami ich implementacji oraz przełamywaniem nieuchronnych barier w procesie ich wdrażania. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów – pracowników naukowych, doktorantów i studentów do zgłaszania swoich tekstów do kolejnego numeru Eunomii.

 

Rada Naukowa czasopisma EUNOMIA

 

Ważne terminy:

Termin nadsyłania tekstów:                                                          15 września

Przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami:                        15 października

Składanie tekstów po korekcie autorskiej:                                  10 listopada

 

 

 

Numer ukaże się w wersji drukowanej oraz elektronicznej

Nasz adres internetowy: www.eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl

 

Eunomia – zaproszenie

Racibórz, 14.02.2018 r.

 

Niniejszym bardzo miło nam jest zaprosić do wnoszenia swoich prac naukowych do czasopisma: „EUNOMIA. Zrównoważony rozwój w naukach technicznych i humanistycznych”.

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie złożone artykuły, będą publikowane i reklamowane bezpłatnie.

„EUNOMIA” została założona przez PWSZ w Raciborzu i jest w tym czasopiśmie opcja naturalnej publikacji, skierowana do specjalistów z zakresu szeroko pojmowanych nauk technicznych i humanistycznych. Proponujemy zamieszczenie pracy w jednym z rozdziałów:

Rozdział  I – Biznes, finanse i strategie zarządzania w globalnej gospodarce;

Rozdział II – Prawo i polityka instrumentami procesów zmian;

Rozdział III – Socjologia, bezpieczeństwo państwa oraz procesy transformacji cyberprzestrzeni;

Rozdział IV –  Edukacja, sport i turystyka wyzwaniami wobec zrównoważonego rozwoju;

Rozdział V – Ekologia, ochrona środowiska oraz aspekt architektoniczny i urbanistyczny w kontekście zrównoważonego rozwoju;

Rozdział VI – Multidimensional nature of sustainable development [artykuły w j. angielskim];

Rozdział VII – Сталий розвиток – проблема інтердисциплінарна [artykuły w j. ukraińskim].

Artykuł będzie dostępny na stronie internetowej www.eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl i zostanie indeksowany w wielu bazach co jest naszym atutem. Ponadto, artykuł zostanie opublikowany w modelu otwartego dostępu [open access], który zapewnia maksymalne rozpowszechnienie wśród największej rzeszy odbiorców. Prosimy przekazać nasze zaproszenie swoim współpracownikom i innym osobom, które mogą być zainteresowane przesyłaniem artykułów w bieżących sprawach, a zarazem dzieleniem się wynikami swoich badań.

W powyżej zaproponowanym kontekście zapraszamy do udziału w dyskursie a formą będą przede wszystkim artykuły w różnych formach:

  • Artykuł naukowy [research paper],
  • Artykuł przeglądowy [review paper],
  • Artykuł opiniotwórczy [critical assessment / perspective],
  • Artykuł w wydaniu specjalnym [special issue article],
  • Komunikat [rapid communication],
  • Notka techniczna [case study / technical note]

 

Artykuł należy złożyć przed 30. września 2018 roku, a termin ukazania się kolejnego numeru czasopisma w wersji elektronicznej i drukowanej to listopad 2018 roku.

Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i czekamy na wiadomość pod adresem; eunomia@pwsz.raciborz.edu.pl.

Z poważaniem

Dr Henryk A. Kretek

Redaktor naczelny